Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

Alapszabály

 

A Baranya Megyei Bíróság által a Pk. 60. 129/1991/2. számú végzésével 731. sorszám alatt nyilvántartásba vett „7-es Kör Társaság” Egyesület közgyűlése az egyesületi jogról szóló 1989: II. tv. illetőleg a MK Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959: IV. tv. 61 és következő §§-i, valamint az 1997: CLVI tv. alapján az Egyesület közhasznú szervezetté minősítése érdekében a mai napon az alábbi módosított, egységes szervezetbe foglalt Alapszabályt fogadta el:

 

I.       FEJEZET

 

Az Egyesület neve, székhelye, jogállása

 

1.      Az Egyesület neve: „7-es Kör Társaság”

2.      Az Egyesület székhelye: 7635 Pécs Kisdeindol Hegyhát dűlő 13.

3.      Az Egyesület alapítási éve: 1991.

4.      Az Egyesület jelvénye

 7-er-kor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      A „ 7-es Kör Társaság” önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartással rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A „7-es Kör Társaság” Egyesület jogi személy.

 

Il.       FEJEZET

 

Az Egyesület célja, feladata:

 

1.                 Az Egyesület célja:

 

Az egészséges természetes életmód eszméinek terjesztése, segítségnyújtás szenvedélybetegségben szenvedőknek az állam törvényeit tiszteletben tartva, továbbá olyan emberek átmeneti védett szállással való segítése, - a szállás szervezeti és működési szabályzata alapján – akik teljes mértékben fel kívánnak hagyni az ivással.

 

I.A. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997: CLVI. tv. 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

2. szociális tevékenység, családsegítés

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

12. emberi és állampolgári jogok védelme

 

1.B. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon és oly módon biztosítja, hogy tájékoztatóit az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

1.C. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; ezen lehetőséget bárki számára biztosítja.

1.D. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

1.E. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

1.F. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 

2.                 Az Egyesület feladata:

 

Az Egyesület tagjai önkéntesen és javadalmazás nélkül végzik feladataikat, melyek a következők:

 

-         részvétel a szenvedélybetegségek megelőzésében, gyógyításában és a szenvedélybetegek rehabilitálásában, valamint a családba és a munkába történő visszavezetésükben,

-         megelőzni és elhárítani a szükséghelyzeteket, a magányt, egymás szociális, munkajogi és lelki segítése,

-         segíteni a testileg-lelkileg önállótlan egyéneket,

-         megelőzni és megszüntetni a társadalom perifériájára való sodródást, családias légkört és hovatartozást biztosítani egymásnak,

-         elősegíteni minden kulturális és az előbb felsoroltakhoz tartozó kezdeményezést

-         jogsegélyszolgálat működtetése

 

Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén fejti ki. Az Egyesület a célok és a feladatok  érdekében felhasználja a jogszabályok által biztosított lehetőségeket, megállapodást köthet és együttműködhet bel és külföldi kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel – ide nem értve politikai pártokat – és magánszemélyekkel. Az Egyesület tagszervezeteket létrehozhat.

Az Egyesület tagjai más szervezetek és Egyesületek rendelkezésére bocsájtják tapasztalataikat, kulturális és gazdasági téren együttműködnek velük, azonos célkitűzésekkel munkálkodnak a szenvedélybetegek életének és egészségének helyreállításán.

 

Az Egyesület határozatlan időre jött létre és folyamatosan működik.

 

A munkaterv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – minden év december 31. napjával zárul. A  Vezetőség által előterjesztett előző évi beszámolót a munkaterv és a költségvetés végrehajtásáról, a következő évi munkatervet és költségvetést, valamint a közhasznúsági jelentést a munkaév lezárását követő 3 hónapon belül el kell fogadni. Jelen rendelkezések az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érintik.

 

Ill.       FEJEZET

 

Az Egyesület szervezeti felépítése:

 

1.                 Az Egyesület szervei:

a.)   Közgyűlés

b.)   Vezetőség

c.)    Elnök és alelnök

d.)   Pénztáros

e.)   Felügyelő szerv

 

1.A. Az Egyesület szervezetére vonatkozó általános rendelkezések

1.Aa Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)pont), élettársa (a továbbiakban együtt: Hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (1997. évi CLVI. törvény 8.§ (1) bek.)

1. Bb A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (1997. évi CLVI. törvény 9.§ (1) bek.)

1. Cc A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (1997. évi CLVI. törvény 9.§ (2) bek.)

1. Dd Amíg az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele nem haladja az ötmillió forintot, addig az 1997: CLVI. tv. által megjelölt, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv alakítására nincs szükség. Amennyiben a bevétel ezt az értékhatárt meghaladja, az elnök köteles 60 napon belül a Közgyűlést összehívni, ahol a Közgyűlés dönt a felügyelő szerv tagjainak megválasztásáról.

 

1.                 Az Egyesület közgyűlése:

 

a.)               A közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb szerve.

b.)               A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, a vezetőség évi beszámolójának, munkatervének és költségvetésének, azok végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadása, az Egyesület más társadalmi szervekkel való egyesülésének, továbbá feloszlásának kimondása, tagok kizárása, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása. A közgyűlés határozattal a vezetőség bármely hatáskörét meghatározott időre magához vonhatja döntéshozatal céljából.

c.)               A közgyűlés dönt az Alapszabály 3.) i. pontjában szabályozott ügyekben.

d.)               A közgyűlést évente legalább egy alkalommal kötelezően össze kell hívni.

e.)               A közgyűlést – az ok és a cél megjelölésével – a tagok egyharmadának kérésére is össze kell hívni.

f.)                Az ülést az elnök hívja össze, valamennyi regisztrált tag előzetes értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal elektronikusan, a tag külön kérésére postai úton meg kell küldeni a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt ülés helyének és dátumának pontos megjelölésével. Az ülés nyilvános.

g.)               A közgyűlést az elnök, távollétében az alelnök, akadályoztatásuk esetén a vezetőség által kijelölt tag vezeti.

h.)               Az Egyesület vezetőségi tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással választja 5 éves időtartamra. Bármely tag kezdeményezésére a szavazást titkosan kell végrehajtani. Valamely vezetőségi tag kiválása esetén a vezetőség a közgyűlés soron következő üléséig új tagot kooptálhat. A soron következő közgyűlésen meg kell választani az új vezetőségi tagot, akinek a megbízatása a vezetőség megbízásának lejártáig tart.

i.)                 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

j.)                 A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele részt vesz. A szabályosan összehívott közgyűlés határozatképtelensége miatt legfeljebb 30 napon belül azonos napirenddel összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.

k.)               A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás fő szabály szerint nyílt, de bármely tag kérésére titkos szavazást kell tartani. A titkos szavazás papír lapon történik és a szavazatok megszámolására eseti szavazatszámláló bizottságot kell választani.

l.)                 A tagok kizárásáról a közgyűlés dönt, amely határozatát a kizárt taggal ajánlott postai küldeményben, a határozat meghozatalától számított 8 munkanapon belül kell írásban közölni.

 

3.) A Vezetőség

 

a.)               Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Vezetőség

b.)               Az Egyesület operatív irányítását a két közgyűlés közti időszakban a vezetőség látja el, mely 5 tagú.

c.)               A vezetőség az alapszabály és a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az Egyesület tevékenységét, a határozatok végrehajtásáról és egyéb tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek.

d.)               A vezetőség az általa előzetesen jóváhagyott éves költségvetést, munkatervet, az ezek végrehajtásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést határozathozatalra a közgyűlés elé terjeszti.

e.)               A vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

f.)                A vezetőség megválasztja az Egyesület elnökét, alelnökét, a pénztárost. A vezetőség eseti jelleggel megbízást ad a vezetőség tagjainak.

g.)               A vezetőség dönt a tagfelvételről és a szolgáltatásokra  vonatkozó– így különösen a „védett szállásra” bekerülők személyek – pályázatok, ill. kérelmek elbírálásáról.

h.)               a vezetőség döntéseiről a közgyűlés soron következő ülésén köteles beszámolni, kivéve azokat, amelyek az éves beszámolók körébe tartoznak.

i.)                 A vezetőség bármely döntése ellen az érintett írásban a közgyűléshez fordulhat, amely a vezetőség döntését soron következő ülésén dönt. A vezetőség döntését a közgyűlés helybenhagyhatja, megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti, vagy ha ez szükséges akkor a  döntés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a vezetőséget új döntés hozatalára utasíthatja.

j.)                 A vezetőség munka- és ügyrendjéről maga dönt.

k.)               A vezetőség szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, de legalább negyedévenként. Az ülést az elnök hívja össze, valamennyi tag előzetes értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal elektronikusan, vagy a vezetőségi tag külön kérésére postai úton meg kell küldeni a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt ülés helyének és dátumának pontos megjelölésével. Az ülés nyilvános. Az ülést az elnökség bármely tagja kezdeményezheti az elnök egyidejű értesítése mellett.

l.)                 A vezetőség döntését az egyesület székhelyén kifüggeszti, valamint az egyesület honlapján közzéteheti. A tagfelvételi eljárással és szolgáltatás iránti pályázatban való döntéssel személyesen érintettekkel ajánlott postai küldeményben, a döntést a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül kell írásban közölni.

m.)            A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A döntéshozatal egyszerű szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.

n.)               Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt ülés –változatlan napirenddel- három vezetőségi tag megjelenése esetén határozatképes.

o.)               A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetése a jegyzőkönyvvezető feladata, távollétében a jegyzőkönyv vezetéséről az elnök gondoskodik.

 

            4. Az elnök és alelnök

 

a.)               Az elnök képviseli az Egyesületet a hivatalos szervek és jogi személyek előtt, ebben a körben aláírási jogkörrel rendelkezik. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és a vezetőség által meghatározott személy rendelkezik.

b.)               Az elnök halaszthatatlan esetben megteszi a szükséges intézkedéseket az Egyesület érdekében, majd  a lehető legrövidebb időn belül összehívja a vezetőséget, hogy az döntését jóváhagyja.

c.)               Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén feladatait teljes joggal az alelnök látja el. A távollét, vagy akadályoztatás tényét az elnök köteles bejelenteni a vezetőségnek, illetve bármely tagjának. Az akadályoztatás tényét az alelnök vagy a vezetőség megállapíthatja.

d.)               Az alelnök az elnök munkáját segíti, akadályoztatása esetén pedig őt helyettesíti. Az alelnök az elnök utasításai alapján köteles eljárni.

e.)               Az elnök az Egyesület közgyűlése és a vezetőség határozatairól olyan nyilvántartást készít amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Az elnök éves beszámolót készít, amelyet jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszt. ( 1997. évi CLVI. törvény 7.§ (3) bek.)

f.)                Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak az érintettekkel való közlésről, az alapszabályban meghatározott módon. Amennyiben az Egyesület vagy mások jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, az egyesület székhelyén kifüggeszti, valamint az egyesület honlapján közzéteheti a közgyűlés és a vezetőség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit.

g.)               Biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - előre egyeztetett időpontban - való betekintést. A betekintésre előzetes egyeztetés keretében meghatározott időpontban és helyen, fő szabály szerint az egyesület székhelyén kerülhet sor. ( 1997. évi CLVI. törvény 7.§ (3) bek.)

h.)               Az elnök gondoskodik az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozataláról.(1997. évi CLVI. törvény 7.§ (3) bek.)

i.)                 Az elnök elkészíti az Egyesület éves költségvetését, munkatervét, az ezek végrehajtásáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést és azt jóváhagyás céljából a vezetőség elé terjeszti.

 

 

5. A pénztáros

 

A pénztárost a vezetőség választja meg, Ő gyűjti és jegyzi a tagok hozzájárulását, az Egyesület kiadásait és bevételét. Utalványozó azonban az elnök, vagy az alelnök lehet.

 

 

 

6.      Jegyzőkönyvvezető

 

A jegyzőkönyvvezető feladata a közgyűlés és a vezetőség ülésein a jegyzőkönyv vezetése, valamint hitelesítése.

 

 

7.      Felügyelő szerv

 

a. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, illetve a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. Továbbá nem lehet a felügyelő szerv tagja az, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve a korábban felsorolt személyek hozzátartozója. ( 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (2) bek.)

b. A felügyelő szervet a Közgyűlés választja 1 évre.

c. A felügyelő szerv ügyrendjéről és munkarendjéről maga dönt.

d. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. ( 1997. évi CLVI. törvény 11.§ )

e. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.( 1997. évi CLVI. törvény 11.§ )

f. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. ( 1997. évi CLVI. törvény 11.§ )

g. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. ( 1997. évi CLVI. törvény 11.§ )

h. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. ( 1997. évi CLVI. törvény 11.§ )

 

 

IV.       FEJEZET

 

Az Egyesület tagsága:

 

1.                 Az Egyesület tagja lehet bárki, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetértésben részt kíván venni az Egyesület munkájában és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.

2.                 Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseit támogatja.

3.                 Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában kiemelkedő érdemeket szerzett.

4.                 A tagok, pártoló tagok felvételéről a vezetőség dönt és erről tájékoztatja a közgyűlést.

5.                 A tagság megszűnik kilépés, elhalálozás, kizárás és az Egyesület megszűnése folytán.

6.                 Ki kell zárni a tagok soraiból azokat, akik az Egyesülettel szembeni kötelezettségeiknek önhibájukból nem tesznek eleget, így különösen, ha a tag:

-         szándékosan anyagi és erkölcsi károkat okoz az Egyesületnek és ezzel akadályozza annak szabályos működését,

-         szándékos magatartásával bomlasztja az Egyesületet, ellentéteket szít a tagok között,

-         az alapszabály rendelkezéseit és az Egyesület által hozott határozatokat szándékosan megszegi.

-         tagdíjfizetési kötelezettségének a tárgyév december 31.-éig önként nem tesz eleget

A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés döntéséig a tagsági jog felfüggesztéséről a vezetőség dönt, ebben az esetben a tag kizárását a soron következő közgyűlésen elő kell terjeszteni.

 

V.       FEJEZET

 

Az Egyesület gazdálkodása:

 

1.                 Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint az Egyesületi célok megvalósítása érdekében folytatott gazdálkodási/vállalkozási tevékenység eredményeként képződik.

2.                 A tagdíjat a közgyűlés állapítja meg, de minimálisan évi 1200Ft. A tagdíj havi részletekben is fizethető.

3.                 Az Egyesület gazdálkodására a közhasznú társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdasági szabályok irányadók.

4.                 Az Egyesület érdekében jelentős tevékenységet kifejtő személyek költségtérítésben és tiszteletdíjban részesíthetők. E kérdésben a vezetőség dönt.

 

Gazdálkodás a vagyonnal:

 

1.                 Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

2.                 Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen.

3.                 Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. a szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

4.                 Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5.                  Az Egyesület, mint közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az est összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

6.                 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

7.                 Az Egyesület

a)     vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel;

b)     az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

1.                 Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997: CLVI. tv. 18-20 §§-i az irányadók.

2.                 Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

VI.       FEJEZET

 

Az alapszabály hatálybalépése:

 

Jelen alapszabályt a „7-es Kör Társaság” Egyesület 1991. április 24-i alakuló ülésén (a módosítást 2010. október 2.-án tartott közgyűlésén ) fogadta el. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

Pécsett, 2010. október 2.